Ochrana osobných údajov

I. OBSAH A ÚČEL DOKUMENT

  1.    V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok www.silviakonradova.sk a www.befit.sk , našimi klientami a záujemcami o naše služby a produkty.
  2.  Účelom tohto dokumentu je zoznámiť Vás (subjekty údajov) s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladané.
  3. Ochrane osobných údajov venujeme veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame najmä o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, záleží nám na tom, aby Vaše osboné údaje boli v bezpečí. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z  27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spraúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018.
  4.   Obsah, ktorý na vás v tomto dokumente čaká:

                              I. Obsah a účel dokumentu
                             II. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
                            III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
                            IV. Na aké účely osobné údaje spracovávame, na akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?
                             V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
                            VI. Informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
                           VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

II.  Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Befit štúdio s.r.o., IČO 45 918 970, so sídlom Pribinova 22, 811 09 Bratislava (ďalej len „Správca“) zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.69555/B. Kontaktovať nás môžete na emaile befit@befit.sk, alebo pomocou kontaktného formuláru na našich webových stránkach www.silviakonradova.sk a www.befit.sk, prípadne telefonicky 00421 910 919 616. 

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť hlavne o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného užívateľského účtu na našich weboch, poskytnutie údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (tj. V súvislosti s dodaním tovaru, poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikácii typu skype, FB messenger).

Pokiaľ pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať súhlas, potom takéto údaje k danému účelu spracovávame len s vašim súhlasom.
Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme Vám bez poskytnutia údajov neboli schopní dodať objednaný tovar (napr. pokiaľ ho máme zaslať na konkrétnu adresu a tú by ste neuviedli), na to vás vždy predom upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, keď tak priamo prikazuje zákon.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže sa jednať o zvláštnu kategóriu údajov, tj. Citlivé údaje, keď pre ich spracovanie právne predpisy stanovujú prísnejšie podmienky.

A.     Bežne osobné údaje, ktoré spracovávame:

Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, e-mail, IP adresa, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie  o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, informácie o tom, aké služby sme Vám poskytli, fotografie s osobných/živých/vzdelávacích stretnutí, ktorých ste sa zúčastnili, videozáznamy z týchto akcií.

B.      Zvláštne kategórie osobných údajov („citlivé“ osobné údaje), ktoré spracovávame:

Nespracovávame žiadne zvláštne kategórie osobných údajov.

IV.Na aké účely osobné údaje spracovávame, na akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

A.     Spracovanie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenie zmluvných povinností

Aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu a dodať Vám vami objednané produkty alebo služby a viesť s tým súvisiacu komunikáciu s vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje:
-          Meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Takúto povinnosť môže byť dodanie produktu, zaslanie konkrétnych pokynov pred konaním kurzu/seminára a pod. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzatvorenú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísané. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzatvorenú ústne, po telefóne alebo vyplnením objednávkového formulára na webových stránkach a našim potvrdením takejto objednávky.
Na tento účel osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovanie osobných údajov pre splnenie si povinností vyplývajúcich z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov.
Aby sme splnili všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, hlavne v oblasti účtovníctva, daňového práva a archivovania dokumentov, spracovávame tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, IČO, e-mail.
Doba, počas ktorej sú spracovávané, je stanovená príslušnými právnymi predpismi, ktoré tieto nám povinnosť ich spracovania nariaďujú.

C. Spracovanie osobných údajov pre účely oprávnených záujmov našich alebo tretích osôb.

Oprávnený záujem môže pokrývať celú radu situácií. Preto Vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:
-          Oprávneným záujmov je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, hlavne z uzatvorených zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov po ukončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nároku so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú údaje uchovávané zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.

-          Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Pre zasielanie obchodných informácií budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: meno, priezvisko, e-mail. Zasielanie obchodných informácií na Váš e-mail môžete jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odhlasovací odkaz v každom e-maily.

-          Aby sme mohli ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať Vám len také ponuky a informácie, ktoré vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre vás naopak prínosné, máme svoju databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viac zoznamov. Pokiaľ si napríklad prajete zasielať informácie o našich novinkách, automaticky sa váš e-mailový kontakt zaradí do zoznamu „zasielanie noviniek“.  Rovnako tak , keď nám pošlete objednávku z webu, zaradí sa váš kontakt do zoznamu typu „objednané“ a po zaplatení do zoznamu „zaplatené“ a v takom okamihu vám systém i automaticky odošle objednaný elektronický produkt (alebo je to pokyn pre expedíciu tovaru atď....) Časť tohto automatizovaného spracovania slúži priamo na splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá pre bežný marketing (teda spadá do kategórie oprávneného záujmu).

-          Pokiaľ by toto „triedenie“ údajov bolo vykonávané vo veľkom rozsahu, veľmi „špecializovane“, tak by sme ich mohli vykonávať iba na základe vášho súhlasu (a ten môžete potom kedykoľvek odvolať, ako je napísané  v ďalších častiach tohto dokumentu). 

D.     Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Pokiaľ nám dáte svoj súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky našich služieb/produktov. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Pokiaľ nám dáte okrem toho aj ďalší súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje aj k zasielaniu ponuky služieb/tovarov našich obchodných partnerov. Ďalej váš súhlas potrebujeme k uverejneniu referencie, k použitiu fotografií alebo videozáznamu pre marketingové účely. Pred tým, ako nám váš súhlas dáte, budeme vás informovať o tom, akých  údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas týkať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ však niektoré vaše osobné údaje spracovávame i na základe iného právneho predpisu (viď pod písmenami A až C vyššie), budeme na tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas nutný nie je.

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

Na zaistenie niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Hlavne sa jedná o spolupracujúcich účtovníka, poskytovateľa dátových úložísk a softwarových aplikácií. So spracovateľmi máme uzatvorené písomné zmluvy, v ktorých sú dojednané podmienky plnenia ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí (naša účtovná firma, smartemailing, mioweb, FAPI, Facebook).

VI. Informácie o Vašich právach o oblasti ochrany osobných údajov

A.     Právo na prístup k osobným údajom
Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a pokiaľ áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.
B.      Právo na opravu osobných údajov
Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).
C.      Právo na výmaz osobných údajov

V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať,  aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v č. 17. vrátame výnimiek, keď sa výmaz neurobí).

D.     Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby   sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

E.      Právo na prenosnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a predať ich inému správcovi. Ak je to technicky prevoditeľné, máte právo požadovať priamo predanie inému správcovi.

F.      Právo vzniesť námietku

V prípadoch, kedy osobné údaje spracovávame pre účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, pokiaľ náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Pokiaľ je oprávnený záujem priamy marketing, potom má vznesenie námietky za následok ukončenia ďalšieho spracovania pre účely priameho marketingu.

G.     Ako využiť Vaše práva

Pokiaľ chcete uplatniť vaše práva v súvislosti s GDPR, zašlete nám prosím poštou na adresu sídla alebo elektronicky na náš e-mail tento vyplnený dokument Žiadosť subjektu údajov o uplatnení práv.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len an základe vášho súhlasu. Naše webové stránky môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Pouzťívanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

VII. Ďalšie dôležite informácie na uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mail silvia@befit.sk. Správou na tento e-mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tak priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že pre účely overenia toho, či požiadavka je uplatnená skutočne vami, vás môžeme následne ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. Taktiež platí aj pre prípadnou telefonickú a obdobnú komunikáciu.